Naslovnica

Upisi na preddiplomski studij Informatike

Upis pristupnika koji su ostvarili pravo upisa kroz NISpVU (www.postani-student.hr) unutar upisne kvote i dobili upisni broj održati će se u Studentskoj službi Odjela za informatiku (u zgradi Građevinskog fakulteta, Radmile Matejčić 3 – ulaz s bočne strane)  prema sljedećem rasporedu na osnovu rang liste:

20.07.2017. od 10:00 do 14:00 sati
 
·        u 10:00 - s rang liste od rednog broja 1 do rednog broja 15
·        u 11:00 - s rang liste od rednog broja 16 do rednog broja 30
·        u 12:00 - s rang liste od rednog broja 31 do rednog broja 45
·        u 13:00 - s rang liste od rednog broja 46 do rednog broja 60.
 
21.07.2017. od 10:00 do 14:00 sati
 
·        u 10:00 - s rang liste od rednog broja 61 do rednog broja 70
·        u 11:00 - s rang liste od rednog broja 71 do rednog broja 82
 
 
 
Pristupnici kojima do termina upisa neće biti uručena svjedodžba i potvrda o položenim ispitima državne mature, moći će se upisati, a svjedodžbu i potvrdu o položenim ispitima državne mature predat će naknadno.

 
DOKUMENTI KOJE STUDENTI PRILAŽU VISOKOM UČILIŠTU PRILIKOM UPISA:
 
1.      Jedna fotografija veličine 4 x 6 cm
2.      Preslika svjedodžbe o državnoj maturi odnosno svjedodžba o završnom ispitu srednje škole (može se donijeti naknadno!) Napomena: nije potrebno priložiti presliku svjedodžbi svih razreda srednje škole 
3.      Preslika domovnice i rodnog lista (mogu i dokumenti preuzeti iz sustava e-građani)
4.      Preslika osobne iskaznice i dokument iz kojeg se može pročitati OIB kandidata.
5.      Priznanicu o uplati participacije (školarine) u iznosu od 5.500,00 kn ukoliko je student dužan participirati sukladno Odluci Senata (plativo u dvije rate: 1. rata 2.750,00 kn prilikom upisa, 2. rata do 1.3.2017.)
6.      Priznanica o uplati troškova upisa u iznosu od 330,00 kn uplaćenih na IBAN HR0423600001400485134 visokog učilišta (iznos od 330,00 kn ne obuhvaća osiguranje studenta).
7.      U svrhu ostvarivanja prava na studentsku prehranu kandidati moraju priložiti:
·         potvrdu o prebivalištu za studente čije je prebivalište izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta
·         rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša s prebivalištem izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta
8.      Kandidati koji su već studirali u statusu redovitog studenta obvezni su dostaviti ovjerenu potvrdu prethodnog učilišta o datumu upisa u prvu godinu studija i broju ostvarenih ECTS-a u svakoj akademskoj godini do završetka ili ispisivanja sa studija.

Više informacija