Naslovnica

Upisi na preddiplomski studij Informatike

Upis pristupnika koji su ostvarili pravo upisa kroz NISpVU (www.postani-student.hr) unutar upisne kvote i dobili upisni broj održati će se u Studentskoj službi Odjela za informatiku (u zgradi odjela, Radmile Matejčić 2) od 10:00 do 14:00 sati prema sljedećem rasporedu na osnovu rang liste:
 

17.07.2019.
 
     - u 10:00 - s rang liste od rednog broja 1. do rednog broja 9.
     - u 11:00 - s rang liste od rednog broja 10. do rednog broja 17.
     - u 12:00 - s rang liste od rednog broja 18. do rednog broja 26.
     - u 13:00 - s rang liste od rednog broja 27. do rednog broja 34.
 
18.07.2018. od 10:00 do 14:00 sati
 
     - u 10:00 - s rang liste od rednog broja 35. do rednog broja 45.
 

Pristupnici kojima do termina upisa neće biti uručena svjedodžba i potvrda o položenim ispitima državne mature, moći će se upisati, a svjedodžbu i potvrdu o položenim ispitima državne mature predat će naknadno.


 
DOKUMENTI KOJE STUDENTI PRILAŽU VISOKOM UČILIŠTU PRILIKOM UPISA:
 
DOKUMENTI KOJE STUDENTI PRILAŽU PRILIKOM UPISA  

 

1.     Jedna fotografija veličine 4 x 6 cm
2.     Preslika svjedodžbe o državnoj maturi odnosno svjedodžbe o završnom ispitu srednje škole (moguća je naknadna dostava)
3.     Preslika domovnice i rodnog lista (može i izvadak iz sustava e-građani)
4.     Preslika osobne iskaznice i dokument iz kojeg se može pročitati OIB kandidata. 
5.     Priznanicu o uplati participacije (školarine) u iznosu od 7.370,00 kn ukoliko je student dužan participirati sukladno Odluci Senata.
6.     Priznanica o uplati troškova upisa u iznosu od 380,00 kn uplaćenih na IBAN Odjela za informatiku  HR0423600001400485134 (iznos od 380,00 kn ne obuhvaća osiguranje studenta).
7.     U svrhu ostvarivanja prava na studentsku prehranu kandidati moraju priložiti:
         - potvrdu o prebivalištu za studente čije je prebivalište izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta 
         - rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša s prebivalištem izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta
8.     Kandidati koji su već studirali u statusu redovitog studenta te se 2019./2020. ak. god. ponovno upisuju u prvu godinu studija na Odjelu za informatiku, obvezni su, u svrhu utvrđivanja prava na subvenciju MZO-a, dostaviti ovjerenu potvrdu prethodnog visokog učilišta o datumu upisa u 1. godinu te broju stečenih ECTS-a i broju semestara koje su iskoristili na teret MZO-a do završetka ili ispisivanja sa studija.


 Više informacija