Naslovnica

Asistentica Odjela za informatiku Martina Ašenbrener Katić stekla je akademski stupanj doktorice znanosti

Martina Ašenbrener Katić, znanstveni novak na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci, je u utorak 04. travnja 2017. na Poslijediplomskom doktorskom studiju Informatika, na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci obranila doktorsku disertaciju pod naslovom Sustav za integraciju relacijske baze podataka i jednostavnih rečenica prirodnog jezika primjenom konceptualnog okvira "Node of knowledge" (A system for integration of relational database and simple sentences in natural language using the "Node of knowledge" conceptual framework) pred povjerenstvom u sastavu prof. dr. sc. Mario Radovan sa Sveučilišta u Rijeci, Odjela za informatiku (predsjednik), izv. prof. dr. sc. Patrizia Poščić s Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci i doc. dr. sc. Alen Jakupović s Veleučilišta u Rijeci.
 

Doktorska disertacija izrađena je pod mentorstvom prof. dr. sc. Mile Pavlića sa Sveučilišta u Rijeci, Odjela za informatiku te komentorstvom prof. dr. sc. Zdravka Dovedana Hana s Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Martina Ašenbrener Katić time je stekla titulu doktora znanosti informacijskih i komunikacijskih znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti.

     
   

Dr. sc. Martina Ašenbrener Katić s mentorom i komentorom (lijevo) te članovima komisije (desno).