Jednopredmetni preddiplomski studij Informatika

Naziv kolegija Nositelj(i) DINP
1 semestar
Engleski kao svjetski jezik 1 mr. sc. Irena Grubica DINP
Matematika 1 dr. sc. Milena Sošić DINP
Osnove digitalne tehnike dr. sc. Ivo Ipšić DINP
Osnove fizike 1 dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac DINP
Osnove informatike 1 dr. sc. Nataša Hoić-Božić
dr. sc. Sanda Martinčić - Ipšić
DINP
Programiranje 1 dr. sc. Maja Matetić DINP
2 semestar
Arhitektura i organizacija računala dr. sc. Ivo Ipšić DINP
Engleski kao svjetski jezik 2 mr. sc. Irena Grubica DINP
Logika dr. sc. Tajana Ban Kirigin DINP
Matematika 2 dr. sc. Ana Jurasić
mr. sc. Ines Radošević Medvidović
DINP
Osnove fizike 2 dr. sc. Zoran Kaliman DINP
Osnove informatike 2 dr. sc. Sanja Čandrlić DINP
Programiranje 2 dr. sc. Maja Matetić DINP
3 semestar
Informacijski sustavi dr. sc. Mile Pavlić DINP
Kombinatorika dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković DINP
Matematika 3 Rene Sušanj DINP
Operacijski sustavi 1 dr. sc. Božidar Kovačić DINP
Računalne mreže 1 dr. sc. Mario Radovan DINP
Uvod u baze podataka dr. sc. Patrizia Poščić DINP
4 semestar
Algoritmi i strukture podataka dr. sc. Maja Matetić DINP
Baze podataka dr. sc. Patrizia Poščić DINP
Diskretna matematika dr. sc. Doris Dumičić Danilović DINP
Operacijski sustavi 2 dr. sc. Božidar Kovačić DINP
Računalne mreže 2 dr. sc. Mario Radovan DINP
Teorija sustava dr. sc. Marija Brkić Bakarić DINP
5 semestar
Dinamičke web aplikacije 1 dr. sc. Mario Radovan DINP
Formalni jezici i jezični procesori 1 dr. sc. Sanda Martinčić - Ipšić DINP
Modeliranje procesa dr. sc. Mile Pavlić DINP
Numerička matematika dr. sc. Bojan Crnković DINP
Objektno orijentirano programiranje dr. sc. Marina Ivašić-Kos DINP
Izborni kolegiji 5. semestra
Logičko programiranje   dr. sc. Ana Meštrović DINP
Paralelno programiranje na heterogenim sustavima          dr. sc. Božidar Kovačić DINP
Teorija informacija *   dr. sc. Nikola Pavešić  
Tjelesna i zdravstvena kultura *   Nositelj nepoznat  
6 semestar
Dinamičke web aplikacije 2 dr. sc. Mario Radovan DINP
Modeliranje podataka dr. sc. Mile Pavlić DINP
Multimedijski sustavi dr. sc. Nataša Hoić-Božić DINP
Objektno orijentirano modeliranje dr. sc. Marina Ivašić-Kos DINP
Vjerojatnost i statistika dr. sc. Davor Dragičević DINP
Završni rad    
Izborni kolegiji 6. semestra
Formalni jezici i jezični procesori 2    dr. sc. Sanda Martinčić - Ipšić DINP
Tjelesna i zdravstvena kultura *   Nositelj nepoznat  
Uvod u programsko inženjerstvo    dr. sc. Sanja Čandrlić DINP

* - kolegij se ne nudi ove akademske godine