Ured za transfer tehnologije

Ured za transfer tehnologije Sveučilišta u Rijeci uspješno je aplicirao na Fazu 1 Programa podrške uredima za transfer tehnologije – UTT Program te mu je odobreno sudjelovanje u Fazi 2 koja podrazumijeva prijavu konkretnih projektnih prijedloga za financiranje.


Program je zamišljen kao izvor financiranja aktivnosti komercijalizacije istraživanja kako bi se povećao broj licenciranih komercijalno relevantnih tehnologija i broj novih start-up/spin-off poduzeća proizašlih iz rezultata znanstvenih istraživanja. Aktivnosti koje se mogu financirati u okviru Programa uključuju one specifično vezane uz proces transfera tehnologije (zaštita intelektualnog vlasništva, izrada analize tržišta, razvoj poslovnog plana, izrada strategije intelektualnog vlasništva, troškovi licenciranja, certificiranje proizvoda, dizajn proizvoda, troškovi osnivanja spin-off/start-up poduzeća i dr.). Iz Programa će se financirati projekti koji su završili prvu fazu tehnološkog razvoja (npr. izrađen prototip, dokazan koncept i sl.) te koji ulaze u pred-komercijalnu, odnosno komercijalnu fazu.
 
Predviđen iznos financiranja po pojedinom projektu je između 10 000 i 70 000 EUR. Program financira 100 % prihvatljivih troškova, a ukupna financijska alokacija za UTT Program na razini Hrvatske je 1 500 000 EUR.
Aktivnosti koje će se provoditi unutar projekta mogu trajati do najviše 18 mjeseci od dana zaključenja Ugovora o financiranju (početka projekta), dok sve projektne aktivnosti moraju biti završene najkasnije do 30. lipnja 2017. godine.
 
Za dostavu projektnih prijedloga predviđena su dva roka. Prvi rok je 1. lipnja 2015.   Drugi rok je 15. rujna 2015.
Projekti u okviru ovog Programa mogu se prijaviti isključivo preko Ureda za transfer tehnologije Sveučilišta u Rijeci.

Svi koji su zainteresirani za prijavu ovakvih projekata za dodatne informacije o Programu, postupku i potrebnoj dokumentaciji prijave projekata mogu se obratiti voditeljici Ureda za transfer tehnologije Sveučilišta u Rijeci, dr. sc. Petri Karanikić na mail pkaranikic@uniri.hr te na kontakt telefon 051 265 969.
Više o samom UTT programu može se pronaći ovdje​.