Obrana teme - Marina Rauker Koch

Javna obrana teme doktorskog rada pod nazivom „Sustav za generiranje odgovora na pitanja razvijen na osnovi konceptualnog okvira Node of knowledge ili Transformacija rečenica i pitanja u relacijsku bazu podataka te odgovora na pitanja pomoću konceptualnog okvira Node of knowledge" (Q/A System Developed on the Basis of the Conceptual Framework Node of Knowledge or Transformation of Sentences and Questions into a Relational Database and Answers to Questions Using the Conceptual Framework Node of knowledge) kandidatkinje Marine Rauker Koch, održat će se u utorak, 13. lipnja 2017. godine u 14,30 sati u prostoriji O-357 pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorata u sastavu:

1. prof. dr. sc. Zdravko Dovedan Han, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik
2. izv. prof. dr. sc. Patrizia Poščić, Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci, član
3. doc. dr. sc. Alen Jakupović, Veleučilište u Rijeci, član
 
Obrani teme doktorske disertacije pored navedenih članova Povjerenstva prisustvovat će mentor prof. dr. sc. Mile Pavlić.