Research Class: Predstavljanje Erasmus+ projekta GLAT - Games for Learning Algorithmic Thinking

Predavač: dr. sc. Martina Holenko Dlab                
Termin predavanja: 5.3.2018. u 9h u učionici O-358
 
Sažetak: Na predavanju će biti predstavljen projekt GLAT - Games for Learning Algorithmic Thinking. Uz osnovne podatke o projektu bit će predstavljene planirane aktivnosti i očekivani rezultati s naglaskom na trenutne aktivnosti članova projektnog tima.  

Projekt GLAT je sufinanciran Erasmus+ programom u okviru Ključne aktivnosti 2, Strateška partnerstva za područje općeg obrazovanja. Koordinator projekta je Sveučilište u Rijeci – Odjel za informatiku, a voditeljica projekta prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić. Glavni cilj projekta je poticanje uključivanja kodiranja i algoritamskog razmišljanja u poučavanje različitih predmeta u nižim razredima osnovne škole na zabavan i atraktivan način. Očekuje se da će se na taj način dugoročno postići veći interes učenika za programiranje te odabir budućih studija i zanimanja u području IKT i STEM-a.
Članove projektnog tima čine europski stručnjaci na području metodike nastave informatike, e-učenja i učenja uz pomoć didaktičkih računalnih igara koji će raditi na razvoju silabusa i materijala za edukaciju nastavnika razredne nastave. Tijekom projekta će nastavnici okupljeni u fokus grupu sudjelovati na edukaciji oblikovanoj prema mješovitom modelu e-učenja koju će činiti tri radionice i kolegij za e-učenje. Znanje stečeno na edukaciji će nastavnici primijeniti prilikom razvoja scenarija učenja, a osmišljene scenarije učenja provoditi u nastavi sa svojim učenicima. Na temelju povratnih informacija nastavnika i učenika će se osmišljeni e-kolegij unaprijediti. Poboljšana verzija silabusa s materijalima za učenje i najboljim primjerima scenarija učenja će biti javno dostupna na hrvatskom i engleskom jeziku kao jedan od rezultata projekta.